STTBlackWhiteResultHandicapKomiDate
Huynh Rang DongNguyen Tien VietW+2016-08-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Hoang Vinh HoaNguyen Tien VietW+2016-08-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Nguyen Vu Hoang PhuocNguyen Tien VietW+2016-08-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Nguyen Tien VietVo Nhat MinhW+2016-08-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Nguyen Tien VietNguyen Vo DuongW+2016-08-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Nguyen Tien VietTran Tuan KietB+2016-08-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Pham Viet KhoiNguyen Tien VietB+2019-06-21Giải cờ vây kỳ thủ mạnh Miền Bắc 2019
Do Thi Hong LoanNguyen Tien VietW+2019-06-21Giải cờ vây kỳ thủ mạnh Miền Bắc 2019
Nguyen Tien VietTran Quy NhanW+2019-06-21Giải cờ vây kỳ thủ mạnh Miền Bắc 2019
Nguyen Tien VietNguyen Quang HuyW+2019-06-21Giải cờ vây kỳ thủ mạnh Miền Bắc 2019
Nguyen Tien VietNguyen Nam HoangW+2019-06-21Giải cờ vây kỳ thủ mạnh Miền Bắc 2019