STTBlackWhiteResultHandicapKomiDate
Do Minh DaoNguyen Duc HieuB+2012-05-01GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2012 [NAM VÔ ĐỊCH]
Nguyen Tran Tan PhatNguyen Duc HieuW+2012-05-01GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2012 [NAM VÔ ĐỊCH]
Pham Quoc DungNguyen Duc HieuW+2012-05-01GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2012 [NAM VÔ ĐỊCH]
Nguyen Duc HieuHoang Vinh HoaW+2012-05-01GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2012 [NAM VÔ ĐỊCH]
Nguyen Duc HieuTruong Viet CuongW+2012-05-01GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2012 [NAM VÔ ĐỊCH]
Nguyen Duc HieuPham Nguyen Huu LocB+2012-05-01GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2012 [NAM VÔ ĐỊCH]
Nguyen Duc HieuNguyen Dang Anh TuanB+2012-05-01GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2012 [NAM VÔ ĐỊCH]
Tran Tri TamNguyen Duc HieuB+2015-05-11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH HỐ HỒ CHÍ MINH 2015 - BẢNG NAM
Huynh Nhat TanNguyen Duc HieuW+2015-05-11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH HỐ HỒ CHÍ MINH 2015 - BẢNG NAM
Le Mai DuyNguyen Duc HieuW+2015-05-11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH HỐ HỒ CHÍ MINH 2015 - BẢNG NAM
Truong Viet CuongNguyen Duc HieuW+2015-05-11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH HỐ HỒ CHÍ MINH 2015 - BẢNG NAM
Nguyen Duc HieuHoang Vinh HoaW+2015-05-11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH HỐ HỒ CHÍ MINH 2015 - BẢNG NAM
Nguyen Duc HieuHuynh Rang DongW+2015-05-11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH HỐ HỒ CHÍ MINH 2015 - BẢNG NAM
Nguyen Duc HieuNguyen Hoang TrungB+2015-05-11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH HỐ HỒ CHÍ MINH 2015 - BẢNG NAM
Nguyen Duc HieuNguyen Vo DuongW+2016-10-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Huynh Hoang ThaiNguyen Duc HieuB+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Truong Nhat QuangNguyen Duc HieuW+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Vo Thien DuyNguyen Duc HieuW+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Nguyen Duc HieuLe Dinh BaoW+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Nguyen Duc HieuNguyen Vo DuongW+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Nguyen Duc HieuTran Minh DucB+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tran Phuoc DinhNguyen Duc HieuB+2017-04-30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NAM VÔ ĐỊCH
Huynh Thanh AnNguyen Duc HieuB+2017-04-30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NAM VÔ ĐỊCH
Nguyen Duc HieuVo Nhat MinhW+2017-04-30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NAM VÔ ĐỊCH
Nguyen Duc HieuHuynh Nhat TanB+2017-04-30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NAM VÔ ĐỊCH
Nguyen Duc HieuLuong Hong ViB+2017-04-30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NAM VÔ ĐỊCH
Tran Anh TuanNguyen Duc HieuB+2018-07-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NAM
Dao Minh TruongNguyen Duc HieuW+2018-07-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NAM
Truong Nhat QuangNguyen Duc HieuW+2018-07-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NAM
Nguyen Duc HieuBui Le Khanh LamW+2018-07-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NAM
Nguyen Duc HieuTran Tu HuanW+2018-07-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NAM
Nguyen Duc HieuHuynh Nhat TanB+2018-07-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NAM
Tran Nguyen HungNguyen Duc HieuW+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Hoang Vinh HoaNguyen Duc HieuB+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Ho Nguyen Thanh NhanNguyen Duc HieuB+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Nguyen Duc HieuTran Tri TamW+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Nguyen Duc HieuTran Quoc HyW+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Nguyen Duc HieuLe Minh TriB+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM