STTBlackWhiteResultHandicapKomiDate
Tran Quy NhanVu Trung HungB+2016-08-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Hoang Vinh HoaVu Trung HungB+2016-08-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tran Tuan KietVu Trung HungW+2016-08-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Vu Trung HungTran Phuoc DinhW+2016-08-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Vu Trung HungNguyen Vo DuongB+2016-08-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Vu Trung HungLe Mai DuyW+2016-08-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Pham Thanh LongVu Trung HungB+2019-06-21Giải cờ vây kỳ thủ mạnh Miền Bắc 2019
Pham Tuan AnhVu Trung HungW+2019-06-21Giải cờ vây kỳ thủ mạnh Miền Bắc 2019
Vu Trung HungPham Minh QuangW+2019-06-21Giải cờ vây kỳ thủ mạnh Miền Bắc 2019
Vu Trung HungNguyen Duy ThanhB+2019-06-21Giải cờ vây kỳ thủ mạnh Miền Bắc 2019
Vu Trung HungNguyen Vu Hoang PhuocB+2019-06-21Giải cờ vây kỳ thủ mạnh Miền Bắc 2019
Pham Viet KhoiVu Trung HungB+2019-08-13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM
Do Thanh NhanVu Trung HungB+2019-08-13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM
Nguyen Minh ThangVu Trung HungB+2019-08-13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM
Vu Trung HungHuynh Nhat TanW+2019-08-13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM
Vu Trung HungTran Quoc KhanhB+2019-08-13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM
Vu Trung HungHo Nguyen Thanh NhanB+2019-08-13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM
Pham Viet KhoiVu Trung HungW+2021-03-20GIẢI CỜ VÂY KỲ THỦ MẠNH LẦN 11 - HÀ NỘI 2021
Nguyen Huu PhuocVu Trung HungB+2021-03-20GIẢI CỜ VÂY KỲ THỦ MẠNH LẦN 11 - HÀ NỘI 2021
Pham Tuan AnhVu Trung HungW+2021-03-20GIẢI CỜ VÂY KỲ THỦ MẠNH LẦN 11 - HÀ NỘI 2021
Vu Trung HungTran Quang TueW+2021-03-20GIẢI CỜ VÂY KỲ THỦ MẠNH LẦN 11 - HÀ NỘI 2021
Vu Trung HungDo Minh DaoW+2021-03-20GIẢI CỜ VÂY KỲ THỦ MẠNH LẦN 11 - HÀ NỘI 2021
Vu Trung HungDo Thi Hong LoanB+2021-03-20GIẢI CỜ VÂY KỲ THỦ MẠNH LẦN 11 - HÀ NỘI 2021
Do Trung HieuVu Trung HungW+R2021-05-29Vòng loại Tam Thành Chiến HN 2021
Pham Tuan AnhVu Trung HungW+R2021-05-30Vòng loại Tam Thành Chiến HN 2021
Vu Trung HungNguyen Dinh ThanhW+R2021-06-02Vòng loại Tam Thành Chiến HN 2021
Vu Trung HungNguyen Huu TamB+28.52021-06-06Vòng loại Tam Thành Chiến HN 2021
Vu Trung HungNguyen Nam HoangW+R2021-06-08Vòng loại Tam Thành Chiến HN 2021