STTBlackWhiteResultHandicapKomiDate
Tran Anh TuanTran Phuoc DinhB+2010-09-10GIẢI CỜ VÂY ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC LẦN VI - 2010 - NAM
Le Mai DuyTran Phuoc DinhB+2010-09-10GIẢI CỜ VÂY ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC LẦN VI - 2010 - NAM
Do Minh DaoTran Phuoc DinhB+2010-09-10GIẢI CỜ VÂY ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC LẦN VI - 2010 - NAM
Nguyen Huu PhuocTran Phuoc DinhB+2010-09-10GIẢI CỜ VÂY ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC LẦN VI - 2010 - NAM
Tran Phuoc DinhNguyen Manh LinhB+2010-09-10GIẢI CỜ VÂY ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC LẦN VI - 2010 - NAM
Tran Phuoc DinhBui Le Khanh LamW+2010-09-10GIẢI CỜ VÂY ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC LẦN VI - 2010 - NAM
Tran Phuoc DinhLe Anh QuangB+2010-09-10GIẢI CỜ VÂY ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC LẦN VI - 2010 - NAM
Tran Phuoc DinhTrieu Tuan AnhB+2010-09-10GIẢI CỜ VÂY ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC LẦN VI - 2010 - NAM
Tran Phuoc DinhTruong Viet CuongB+2010-09-10GIẢI CỜ VÂY ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC LẦN VI - 2010 - NAM
Do Khanh BinhTran Phuoc DinhB+2012-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - NĂM 2012 [NAM VÔ ĐỊCH]
Bui Le Khanh LamTran Phuoc DinhW+2012-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - NĂM 2012 [NAM VÔ ĐỊCH]
Huynh Rang DongTran Phuoc DinhW+2012-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - NĂM 2012 [NAM VÔ ĐỊCH]
Duong Van BaoTran Phuoc DinhW+2012-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - NĂM 2012 [NAM VÔ ĐỊCH]
Tran Phuoc DinhTran Quang TueB+2012-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - NĂM 2012 [NAM VÔ ĐỊCH]
Tran Phuoc DinhDo Hoang VuongB+2012-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - NĂM 2012 [NAM VÔ ĐỊCH]
Tran Phuoc DinhNguyen Vo DuongB+2012-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - NĂM 2012 [NAM VÔ ĐỊCH]
Pham Duc AnhTran Phuoc DinhB+2013-08-28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - 2013 [VÔĐỊCH NAM]
Huynh Rang DongTran Phuoc DinhW+2013-08-28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - 2013 [VÔĐỊCH NAM]
Bui Le Khanh LamTran Phuoc DinhW+2013-08-28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - 2013 [VÔĐỊCH NAM]
Duong Van BaoTran Phuoc DinhW+2013-08-28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - 2013 [VÔĐỊCH NAM]
Tran Phuoc DinhLe Mai DuyW+2013-08-28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - 2013 [VÔĐỊCH NAM]
Tran Phuoc DinhNguyen Manh LinhW+2013-08-28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - 2013 [VÔĐỊCH NAM]
Tran Phuoc DinhNguyen Vo DuongB+2013-08-28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - 2013 [VÔĐỊCH NAM]
Tran Phuoc DinhKieu Hai DangB+2013-08-28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - 2013 [VÔĐỊCH NAM]
Do Khanh BinhTran Phuoc DinhB+2014-02-23GIẢI KỲ THỦ MẠNH 2014
Le Mai DuyTran Phuoc DinhB+2014-02-23GIẢI KỲ THỦ MẠNH 2014
Vo Duy MinhTran Phuoc DinhW+2014-02-23GIẢI KỲ THỦ MẠNH 2014
Tran Phuoc DinhPham Duc AnhW+2014-02-23GIẢI KỲ THỦ MẠNH 2014
Tran Phuoc DinhPham Thi Kim LongB+2014-02-23GIẢI KỲ THỦ MẠNH 2014
Tran Phuoc DinhLe Anh XuanB+2014-02-23GIẢI KỲ THỦ MẠNH 2014
Tran Quang TueTran Phuoc DinhB+2014-07-02GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM - 2014 [BẢNG VÔ ĐỊCH NAM]
Huynh Rang DongTran Phuoc DinhW+2014-07-02GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM - 2014 [BẢNG VÔ ĐỊCH NAM]
Hoang Vinh HoaTran Phuoc DinhB+2014-07-02GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM - 2014 [BẢNG VÔ ĐỊCH NAM]
Nguyen Vo DuongTran Phuoc DinhW+2014-07-02GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM - 2014 [BẢNG VÔ ĐỊCH NAM]
Tran Phuoc DinhLe Mai DuyB+2014-07-02GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM - 2014 [BẢNG VÔ ĐỊCH NAM]
Tran Phuoc DinhDo Minh DaoB+2014-07-02GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM - 2014 [BẢNG VÔ ĐỊCH NAM]
Tran Phuoc DinhHua Vu Huy HoangB+2014-07-02GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM - 2014 [BẢNG VÔ ĐỊCH NAM]
Pham Duc AnhTran Phuoc DinhB+2014-08-16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2014 - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Huynh Rang DongTran Phuoc DinhB+2014-08-16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2014 - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tran Tri TamTran Phuoc DinhW+2014-08-16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2014 - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Truong Viet CuongTran Phuoc DinhW+2014-08-16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2014 - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tran Phuoc DinhTran Quang TueW+2014-08-16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2014 - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tran Phuoc DinhLe Anh QuangB+2014-08-16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2014 - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tran Phuoc DinhPham Viet HoangB+2014-08-16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2014 - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Le Mai DuyTran Phuoc DinhB+2015-03-13GIẢI KỲ THỦ MẠNH 2015
Do Khanh BinhTran Phuoc DinhB+2015-03-13GIẢI KỲ THỦ MẠNH 2015
Tran Quang TueTran Phuoc DinhW+2015-03-13GIẢI KỲ THỦ MẠNH 2015
Tran Phuoc DinhBui Le Khanh LamB+2015-03-13GIẢI KỲ THỦ MẠNH 2015
Tran Phuoc DinhDo Minh DaoB+2015-03-13GIẢI KỲ THỦ MẠNH 2015
Tran Phuoc DinhNguyen Vo DuongB+2015-03-13GIẢI KỲ THỦ MẠNH 2015
Nguyen Manh LinhTran Phuoc DinhB+2015-08-20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2015 - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Do Minh DaoTran Phuoc DinhW+2015-08-20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2015 - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Nguyen Vu Hoang PhuocTran Phuoc DinhW+2015-08-20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2015 - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tran Phuoc DinhPham Duc AnhW+2015-08-20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2015 - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tran Phuoc DinhPham Tuan AnhB+2015-08-20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2015 - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tran Phuoc DinhNguyen Minh LamB+2015-08-20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2015 - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Do Khanh BinhTran Phuoc DinhB+2016-03-13KỲ THỦ MẠNH 2016
Nguyen Manh LinhTran Phuoc DinhW+2016-03-13KỲ THỦ MẠNH 2016
Pham Thi Kim LongTran Phuoc DinhW+2016-03-13KỲ THỦ MẠNH 2016
Tran Phuoc DinhVo Nhat MinhW+2016-03-13KỲ THỦ MẠNH 2016
Tran Phuoc DinhPham Duc AnhW+2016-03-13KỲ THỦ MẠNH 2016
Tran Phuoc DinhBui Le Khanh LamB+2016-03-13KỲ THỦ MẠNH 2016
Tran Viet HaTran Phuoc DinhW+2016-08-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Vu Trung HungTran Phuoc DinhW+2016-08-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tran Phuoc DinhNguyen Manh LinhW+2016-08-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tran Phuoc DinhPham Duc AnhW+2016-08-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tran Phuoc DinhPham Minh QuangB+2016-08-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tran Phuoc DinhTran Anh TuanB+2016-08-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Bui Le Khanh LamTran Phuoc DinhB+2016-08-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Duong Van BaoTran Phuoc DinhB+2016-08-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tran Tu QuanTran Phuoc DinhW+2016-08-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tran Phuoc DinhDo Khanh BinhB+2016-08-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tran Phuoc DinhPham Duc AnhB+2016-08-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tran Phuoc DinhPham Minh QuangW+2016-08-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Hoang Vinh HoaTran Phuoc DinhW+2016-10-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Pham Nguyen Huu LocTran Phuoc DinhW+2016-10-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tran Anh TuanTran Phuoc DinhW+2016-10-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Ho Nguyen Thanh NhanTran Phuoc DinhW+2016-10-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tran Phuoc DinhVo Nhat MinhW+2016-10-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tran Phuoc DinhTran Tu HuanB+2016-10-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Chau Thanh PhucTran Phuoc DinhW+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Truong Nhat QuangTran Phuoc DinhW+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Phan Quoc HungTran Phuoc DinhW+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tran Phuoc DinhVo Nhat MinhW+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tran Phuoc DinhHoang Vinh HoaW+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tran Phuoc DinhTran Tri TamB+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Vo Duy MinhTran Phuoc DinhB+2017-03-19KỲ THỦ MẠNH 2017
Tran Quang TueTran Phuoc DinhW+2017-03-19KỲ THỦ MẠNH 2017
Tran Tri TamTran Phuoc DinhW+2017-03-19KỲ THỦ MẠNH 2017
Tran Phuoc DinhDo Khanh BinhW+2017-03-19KỲ THỦ MẠNH 2017
Tran Phuoc DinhHuynh Rang DongB+2017-03-19KỲ THỦ MẠNH 2017
Tran Phuoc DinhLe Mai DuyB+2017-03-19KỲ THỦ MẠNH 2017
Bui Le Khanh LamTran Phuoc DinhB+2017-04-29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2017 BẢNG NAM
Huynh Rang DongTran Phuoc DinhW+2017-04-29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2017 BẢNG NAM
Tran Phuoc DinhVo Nhat MinhW+2017-04-29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2017 BẢNG NAM
Tran Phuoc DinhVo Duy MinhB+2017-04-29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2017 BẢNG NAM
Tran Phuoc DinhHuynh Nhat TanB+2017-04-29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2017 BẢNG NAM
Tran Phuoc DinhNguyen Tho NguyenB+2017-04-29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2017 BẢNG NAM
Vo Nhat MinhTran Phuoc DinhB+2017-04-30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NAM VÔ ĐỊCH
Le Mai DuyTran Phuoc DinhW+2017-04-30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NAM VÔ ĐỊCH
Hoang Thai HoaTran Phuoc DinhW+2017-04-30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NAM VÔ ĐỊCH
Tran Phuoc DinhVo Duy MinhB+2017-04-30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NAM VÔ ĐỊCH
Tran Phuoc DinhTran Anh TuanB+2017-04-30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NAM VÔ ĐỊCH
Tran Phuoc DinhNguyen Duc HieuB+2017-04-30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NAM VÔ ĐỊCH
Do Thanh NhanTran Phuoc DinhW+2017-08-15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM
Do Minh DaoTran Phuoc DinhW+2017-08-15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM
Tran Phuoc DinhVo Nhat MinhW+2017-08-15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM
Tran Phuoc DinhHoang Vinh HoaB+2017-08-15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM
Tran Phuoc DinhTo Phuoc ThaiB+2017-08-15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM
Tran Phuoc DinhNguyen Ba Minh DucB+2017-08-15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM
Nguyen Manh LinhTran Phuoc DinhB+2017-08-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM
Tran Quang TueTran Phuoc DinhW+2017-08-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM
Huynh Rang DongTran Phuoc DinhW+2017-08-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM
Tran Phuoc DinhPham Duc AnhW+2017-08-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM
Tran Phuoc DinhDo Hoang VuongB+2017-08-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM
Tran Phuoc DinhPham Viet KhoiB+2017-08-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM
Vo Duy MinhTran Phuoc DinhB+2018-03-13KỲ THỦ MẠNH 2018
Pham Nguyen Huu LocTran Phuoc DinhW+2018-03-13KỲ THỦ MẠNH 2018
Huynh Rang DongTran Phuoc DinhW+2018-03-13KỲ THỦ MẠNH 2018
Tran Phuoc DinhDo Khanh BinhW+2018-03-13KỲ THỦ MẠNH 2018
Tran Phuoc DinhPham Thi Kim LongB+2018-03-13KỲ THỦ MẠNH 2018
Tran Phuoc DinhTo Phuoc ThaiB+2018-03-13KỲ THỦ MẠNH 2018
Nguyen Manh LinhTran Phuoc DinhW+2018-09-15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Nguyen Vo DuongTran Phuoc DinhW+2018-09-15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Huynh Nhat TanTran Phuoc DinhW+2018-09-15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tran Phuoc DinhDo Khanh BinhB+2018-09-15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tran Phuoc DinhTran Quoc KhanhB+2018-09-15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tran Phuoc DinhNguyen Ba Minh DucB+2018-09-15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Bui Le Khanh LamTran Phuoc DinhB+2018-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NAM VÔ ĐỊCH - CỜ TIÊU CHUẨN
Le Anh QuangTran Phuoc DinhW+2018-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NAM VÔ ĐỊCH - CỜ TIÊU CHUẨN
Pham Viet KhoiTran Phuoc DinhW+2018-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NAM VÔ ĐỊCH - CỜ TIÊU CHUẨN
Tran Phuoc DinhPham Minh QuangB+2018-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NAM VÔ ĐỊCH - CỜ TIÊU CHUẨN
Tran Phuoc DinhDo Minh DaoB+2018-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NAM VÔ ĐỊCH - CỜ TIÊU CHUẨN
Tran Phuoc DinhTran Tri TamB+2018-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NAM VÔ ĐỊCH - CỜ TIÊU CHUẨN
Le Mai DuyTran Phuoc DinhB+2019-03-17KỲ THỦ MẠNH 2019
Pham Thi Kim LongTran Phuoc DinhW+2019-03-17KỲ THỦ MẠNH 2019
Ha Quynh AnhTran Phuoc DinhW+2019-03-17KỲ THỦ MẠNH 2019
Tran Phuoc DinhDo Khanh BinhW+2019-03-17KỲ THỦ MẠNH 2019
Tran Phuoc DinhHoang Vinh HoaB+2019-03-17KỲ THỦ MẠNH 2019
Tran Phuoc DinhBui Le Khanh LamB+2019-03-17KỲ THỦ MẠNH 2019
Pham Duc AnhTran Phuoc DinhB+2019-06-21Giải cờ vây kỳ thủ mạnh Miền Bắc 2019
Do Minh DaoTran Phuoc DinhW+2019-06-21Giải cờ vây kỳ thủ mạnh Miền Bắc 2019
Nguyen Huu PhuocTran Phuoc DinhW+2019-06-21Giải cờ vây kỳ thủ mạnh Miền Bắc 2019
Tran Phuoc DinhTran Viet HaW+2019-06-21Giải cờ vây kỳ thủ mạnh Miền Bắc 2019
Tran Phuoc DinhNguyen Quang HuyB+2019-06-21Giải cờ vây kỳ thủ mạnh Miền Bắc 2019
Tran Phuoc DinhTran Quoc KhanhB+2019-06-21Giải cờ vây kỳ thủ mạnh Miền Bắc 2019
Tran Quang TueTran Phuoc DinhB+2019-08-13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM
Nguyen Manh LinhTran Phuoc DinhB+2019-08-13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM
Le Mai DuyTran Phuoc DinhW+2019-08-13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM
Tran Phuoc DinhTo Phuoc ThaiB+2019-08-13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM
Tran Phuoc DinhBui Le Khanh LamB+2019-08-13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM
Tran Phuoc DinhHuynh Nhat TanB+2019-08-13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM
Pham Duc AnhTran Phuoc DinhB+2019-08-14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Hoang Vinh HoaTran Phuoc DinhW+2019-08-14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Ho Nguyen Thanh NhanTran Phuoc DinhW+2019-08-14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Tran Phuoc DinhNguyen Manh LinhB+2019-08-14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Tran Phuoc DinhBui Le Khanh LamB+2019-08-14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Tran Phuoc DinhDo Thanh NhanB+2019-08-14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Ho Nguyen Thanh NhanTran Phuoc DinhW+R2020-07-18KTM2020
Nguyen Manh LinhTran Phuoc DinhW+8.52020-07-18KTM2020
Pham Thi Kim LongTran Phuoc DinhW+9.52020-07-18KTM2020
Do Khanh BinhTran Phuoc DinhB+R2020-07-19KTM2020
Tran Phuoc DinhPham Duc AnhW+R2020-07-19KTM2020
Tran Phuoc DinhBui Le Khanh LamB+R2020-07-19KTM2020
Ho Nguyen Thanh NhanTran Phuoc DinhW+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ TIÊU CHUẨN-NAM VÔ ĐỊCH
Pham Duc AnhTran Phuoc DinhB+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ TIÊU CHUẨN-NAM VÔ ĐỊCH
Huynh Rang DongTran Phuoc DinhW+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Pham Duc AnhTran Phuoc DinhB+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Bui Le Khanh LamTran Phuoc DinhW+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Tran Phuoc DinhLe Mai DuyW+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ TIÊU CHUẨN-NAM VÔ ĐỊCH
Tran Phuoc DinhHuynh Rang DongB+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ TIÊU CHUẨN-NAM VÔ ĐỊCH
Tran Phuoc DinhTran Quoc HyB+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ TIÊU CHUẨN-NAM VÔ ĐỊCH
Tran Phuoc DinhDo Minh DaoB+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Tran Phuoc DinhNguyen Tri HuyB+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Tran Phuoc DinhHuynh Nhat TanB+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Huynh Nhat TanTran Phuoc DinhW+2021-03-20GIẢI CỜ VÂY KỲ THỦ MẠNH LẦN 11 - HÀ NỘI 2021
Do Khanh BinhTran Phuoc DinhW+2021-03-20GIẢI CỜ VÂY KỲ THỦ MẠNH LẦN 11 - HÀ NỘI 2021
Tran Quang TueTran Phuoc DinhB+2021-03-20GIẢI CỜ VÂY KỲ THỦ MẠNH LẦN 11 - HÀ NỘI 2021
Tran Phuoc DinhPham Minh QuangB+2021-03-20GIẢI CỜ VÂY KỲ THỦ MẠNH LẦN 11 - HÀ NỘI 2021
Tran Phuoc DinhPham Nguyen Huu LocB+2021-03-20GIẢI CỜ VÂY KỲ THỦ MẠNH LẦN 11 - HÀ NỘI 2021
Tran Phuoc DinhPhan Quoc HungB+2021-03-20GIẢI CỜ VÂY KỲ THỦ MẠNH LẦN 11 - HÀ NỘI 2021
Nguyen Dinh ThanhTran Phuoc DinhW+R2021-06-19Vòng chính thức Tam Thành Chiến 2021
Tran Phuoc DinhHa Quynh AnhB+3.52021-06-20Vòng chính thức Tam Thành Chiến 2021
To Phuoc ThaiTran Phuoc DinhB+6.52021-06-26Vòng chính thức Tam Thành Chiến 2021