STTBlackWhiteResultHandicapKomiDate
Huynh Nhat TanDang Minh LongB+2020-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2020 BẢNG NAM
Hoang Vinh HoaDang Minh LongB+2020-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2020 BẢNG NAM
Huynh Hoang ThaiDang Minh LongW+2020-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2020 BẢNG NAM
Dang Minh LongTran Anh TuanW+2020-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2020 BẢNG NAM
Dang Minh LongDo Nguyen Anh MinhB+2020-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2020 BẢNG NAM
Dang Minh LongTran Tien DatB+2020-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2020 BẢNG NAM