STTBlackWhiteResultHandicapKomiDate
Bui Le Khanh LamTran Viet HaB+2015-08-20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2015 - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Nguyen Huu HuongTran Viet HaB+2015-08-20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2015 - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Hoang Vinh HoaTran Viet HaB+2015-08-20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2015 - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tran Viet HaPham Viet HoangW+2015-08-20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2015 - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tran Viet HaNguyen Quang HuyB+2015-08-20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2015 - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tran Viet HaChau Thanh TrungB+2015-08-20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2015 - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Bui Le Khanh LamTran Viet HaW+2016-08-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tran Anh TuanTran Viet HaB+2016-08-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Duong Van BaoTran Viet HaW+2016-08-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tran Viet HaVo Nhat MinhW+2016-08-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tran Viet HaTran Phuoc DinhW+2016-08-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tran Viet HaNguyen Huu HuongW+2016-08-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tran Phuoc DinhTran Viet HaW+2019-06-21Giải cờ vây kỳ thủ mạnh Miền Bắc 2019
Nguyen Dinh ThanhTran Viet HaW+2019-06-21Giải cờ vây kỳ thủ mạnh Miền Bắc 2019
Pham Tuan AnhTran Viet HaW+2019-06-21Giải cờ vây kỳ thủ mạnh Miền Bắc 2019
Tran Viet HaPham Minh QuangW+2019-06-21Giải cờ vây kỳ thủ mạnh Miền Bắc 2019
Tran Viet HaNguyen Huu PhuocW+2019-06-21Giải cờ vây kỳ thủ mạnh Miền Bắc 2019
Tran Viet HaPham Thanh LongB+2019-06-21Giải cờ vây kỳ thủ mạnh Miền Bắc 2019
Tran Tri TamTran Viet HaW+2019-08-13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM
Huynh Rang DongTran Viet HaW+2019-08-13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM
Do Thanh NhanTran Viet HaW+2019-08-13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM
Tran Viet HaLe Anh QuangW+2019-08-13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM
Tran Viet HaTo Phuoc ThaiW+2019-08-13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM
Tran Viet HaDo Minh DaoB+2019-08-13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM
Nguyen Dinh ThanhTran Viet HaB+R2021-05-30Vòng loại Tam Thành Chiến HN 2021
Nguyen Canh HiepTran Viet HaW+R2021-06-02Vòng loại Tam Thành Chiến HN 2021
Tran Viet HaNguyen Hong ManhB+26.52021-06-05Vòng loại Tam Thành Chiến HN 2021
Tran Viet HaNguyen Nam HoangW+7.52021-06-06Vòng loại Tam Thành Chiến HN 2021