STTBlackWhiteResultHandicapKomiDate
Nguyen Manh LinhDo Minh DaoB+2010-09-10GIẢI CỜ VÂY ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC LẦN VI - 2010 - NAM
Pham Duc AnhDo Minh DaoB+2010-09-10GIẢI CỜ VÂY ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC LẦN VI - 2010 - NAM
Tran Quang TueDo Minh DaoB+2010-09-10GIẢI CỜ VÂY ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC LẦN VI - 2010 - NAM
Le Van NgheDo Minh DaoW+2010-09-10GIẢI CỜ VÂY ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC LẦN VI - 2010 - NAM
Do Minh DaoTran Chi ThanhB+2010-09-10GIẢI CỜ VÂY ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC LẦN VI - 2010 - NAM
Do Minh DaoPham Minh QuangW+2010-09-10GIẢI CỜ VÂY ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC LẦN VI - 2010 - NAM
Do Minh DaoNguyen Nhu VanB+2010-09-10GIẢI CỜ VÂY ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC LẦN VI - 2010 - NAM
Do Minh DaoTran Phuoc DinhB+2010-09-10GIẢI CỜ VÂY ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC LẦN VI - 2010 - NAM
Do Minh DaoNguyen Huu PhuocB+2010-09-10GIẢI CỜ VÂY ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC LẦN VI - 2010 - NAM
Do Khanh BinhDo Minh DaoB+2011-05-01GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM - NĂM 2011 [BẢNG NAM]
Hoang Thai HoaDo Minh DaoW+2011-05-01GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM - NĂM 2011 [BẢNG NAM]
Nguyen Van HoaDo Minh DaoW+2011-05-01GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM - NĂM 2011 [BẢNG NAM]
Pham Quoc DungDo Minh DaoW+2011-05-01GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM - NĂM 2011 [BẢNG NAM]
Do Minh DaoNguyen Vo DuongW+2011-05-01GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM - NĂM 2011 [BẢNG NAM]
Do Minh DaoNguyen Anh MinhW+2011-05-01GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM - NĂM 2011 [BẢNG NAM]
Do Minh DaoPham Hoang LongB+2011-05-01GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM - NĂM 2011 [BẢNG NAM]
Pham Duc AnhDo Minh DaoW+2011-09-24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2011 - VĐ NAM
Tran Quang TueDo Minh DaoB+2011-09-24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2011 - VĐ NAM
Huynh Rang DongDo Minh DaoW+2011-09-24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2011 - VĐ NAM
Tran Quang DuyDo Minh DaoW+2011-09-24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2011 - VĐ NAM
Do Minh DaoLe Mai DuyW+2011-09-24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2011 - VĐ NAM
Do Minh DaoNguyen Vo DuongB+2011-09-24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2011 - VĐ NAM
Do Minh DaoHoang Nam ThangB+2011-09-24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2011 - VĐ NAM
Tran Quang TueDo Minh DaoB+2012-05-01GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2012 [NAM VÔ ĐỊCH]
Bui Le Khanh LamDo Minh DaoW+2012-05-01GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2012 [NAM VÔ ĐỊCH]
Nguyen Vo DuongDo Minh DaoW+2012-05-01GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2012 [NAM VÔ ĐỊCH]
Do Minh DaoLe Mai DuyB+2012-05-01GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2012 [NAM VÔ ĐỊCH]
Do Minh DaoHoang Vinh HoaB+2012-05-01GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2012 [NAM VÔ ĐỊCH]
Do Minh DaoNguyen Duc HieuB+2012-05-01GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2012 [NAM VÔ ĐỊCH]
Do Minh DaoTo Phuoc ThaiB+2012-05-01GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2012 [NAM VÔ ĐỊCH]
Do Khanh BinhDo Minh DaoB+2012-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - NĂM 2012 [NAM VÔ ĐỊCH]
Do Hoang VuongDo Minh DaoB+2012-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - NĂM 2012 [NAM VÔ ĐỊCH]
Le Anh QuangDo Minh DaoW+2012-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - NĂM 2012 [NAM VÔ ĐỊCH]
Huynh Rang DongDo Minh DaoW+2012-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - NĂM 2012 [NAM VÔ ĐỊCH]
Do Minh DaoPham Minh QuangW+2012-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - NĂM 2012 [NAM VÔ ĐỊCH]
Do Minh DaoDuong Van BaoB+2012-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - NĂM 2012 [NAM VÔ ĐỊCH]
Do Minh DaoTo Phuoc ThaiB+2012-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - NĂM 2012 [NAM VÔ ĐỊCH]
Pham Duc AnhDo Minh DaoB+2013-08-28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - 2013 [VÔĐỊCH NAM]
Huynh Rang DongDo Minh DaoB+2013-08-28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - 2013 [VÔĐỊCH NAM]
Nguyen Vo DuongDo Minh DaoB+2013-08-28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - 2013 [VÔĐỊCH NAM]
Tran Tri TamDo Minh DaoW+2013-08-28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - 2013 [VÔĐỊCH NAM]
Do Minh DaoNguyen Quang HuyB+2013-08-28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - 2013 [VÔĐỊCH NAM]
Do Minh DaoTran Quang TueW+2013-08-28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - 2013 [VÔĐỊCH NAM]
Do Minh DaoKieu Hai DangB+2013-08-28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - 2013 [VÔĐỊCH NAM]
Do Minh DaoTran Quoc KhanhB+2013-08-28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC LS - VIỆT NAM - 2013 [VÔĐỊCH NAM]
To Phuoc ThaiDo Minh DaoB+2014-02-23GIẢI KỲ THỦ MẠNH 2014
Bui Le Khanh LamDo Minh DaoB+2014-02-23GIẢI KỲ THỦ MẠNH 2014
Tran Tri TamDo Minh DaoB+2014-02-23GIẢI KỲ THỦ MẠNH 2014
Nguyen Thi Tam AnhDo Minh DaoW+2014-02-23GIẢI KỲ THỦ MẠNH 2014
Do Minh DaoTran Quang TueW+2014-02-23GIẢI KỲ THỦ MẠNH 2014
Do Minh DaoPham Thi Kim LongW+2014-02-23GIẢI KỲ THỦ MẠNH 2014
Tran Phuoc DinhDo Minh DaoB+2014-07-02GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM - 2014 [BẢNG VÔ ĐỊCH NAM]
Tran Anh TuanDo Minh DaoW+2014-07-02GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM - 2014 [BẢNG VÔ ĐỊCH NAM]
Tran Tri TamDo Minh DaoW+2014-07-02GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM - 2014 [BẢNG VÔ ĐỊCH NAM]
Do Minh DaoHuynh Rang DongW+2014-07-02GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM - 2014 [BẢNG VÔ ĐỊCH NAM]
Do Minh DaoLe Mai DuyB+2014-07-02GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM - 2014 [BẢNG VÔ ĐỊCH NAM]
Do Minh DaoTran Quang TueW+2014-07-02GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM - 2014 [BẢNG VÔ ĐỊCH NAM]
Do Minh DaoVu Tung GiangB+2014-07-02GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM - 2014 [BẢNG VÔ ĐỊCH NAM]
Vo Nhat MinhDo Minh DaoB+2014-08-16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2014 - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Nguyen Huu HuongDo Minh DaoW+2014-08-16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2014 - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Truong Nhat QuangDo Minh DaoW+2014-08-16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2014 - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Do Minh DaoPham Nguyen Huu LocW+2014-08-16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2014 - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Do Minh DaoLe Anh QuangB+2014-08-16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2014 - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Do Minh DaoPham Viet HoangW+2014-08-16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2014 - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Do Minh DaoTruong Viet CuongB+2014-08-16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2014 - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Bui Le Khanh LamDo Minh DaoW+2015-03-13GIẢI KỲ THỦ MẠNH 2015
Tran Phuoc DinhDo Minh DaoB+2015-03-13GIẢI KỲ THỦ MẠNH 2015
Le Anh QuangDo Minh DaoW+2015-03-13GIẢI KỲ THỦ MẠNH 2015
Do Minh DaoDo Khanh BinhW+2015-03-13GIẢI KỲ THỦ MẠNH 2015
Do Minh DaoHoang Vinh HoaW+2015-03-13GIẢI KỲ THỦ MẠNH 2015
Do Minh DaoTo Phuoc ThaiW+2015-03-13GIẢI KỲ THỦ MẠNH 2015
Nguyen Vo DuongDo Minh DaoB+2015-05-11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH HỐ HỒ CHÍ MINH 2015 - BẢNG NAM
Vo Nhat MinhDo Minh DaoW+2015-05-11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH HỐ HỒ CHÍ MINH 2015 - BẢNG NAM
Pham Nguyen Huu LocDo Minh DaoW+2015-05-11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH HỐ HỒ CHÍ MINH 2015 - BẢNG NAM
Tran Tri TamDo Minh DaoW+2015-05-11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH HỐ HỒ CHÍ MINH 2015 - BẢNG NAM
Do Minh DaoBui Le Khanh LamW+2015-05-11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH HỐ HỒ CHÍ MINH 2015 - BẢNG NAM
Do Minh DaoTo Phuoc ThaiB+2015-05-11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH HỐ HỒ CHÍ MINH 2015 - BẢNG NAM
Do Minh DaoNguyen Van HoaB+2015-05-11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH HỐ HỒ CHÍ MINH 2015 - BẢNG NAM
Pham Minh QuangDo Minh DaoB+2015-08-20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2015 - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Nguyen Minh LamDo Minh DaoW+2015-08-20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2015 - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Do Minh DaoHoang Vinh HoaB+2015-08-20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2015 - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Do Minh DaoPham Nguyen Huu LocB+2015-08-20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2015 - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Do Minh DaoTran Phuoc DinhW+2015-08-20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2015 - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Do Minh DaoNguyen Vu Hoang PhuocW+2015-08-20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2015 - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Pham Duc AnhDo Minh DaoB+2016-03-13KỲ THỦ MẠNH 2016
Huynh Rang DongDo Minh DaoW+2016-03-13KỲ THỦ MẠNH 2016
Hoang Vinh HoaDo Minh DaoW+2016-03-13KỲ THỦ MẠNH 2016
Do Minh DaoNguyen Manh LinhW+2016-03-13KỲ THỦ MẠNH 2016
Do Minh DaoBui Le Khanh LamB+2016-03-13KỲ THỦ MẠNH 2016
Do Minh DaoPham Thi Kim LongB+2016-03-13KỲ THỦ MẠNH 2016
Tran Tu HuanDo Minh DaoW+2016-10-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Chau Thanh PhucDo Minh DaoW+2016-10-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Phan Quoc HungDo Minh DaoW+2016-10-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Do Minh DaoVo Duy MinhW+2016-10-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Do Minh DaoHoang Vinh HoaW+2016-10-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Do Minh DaoTran Anh TuanB+2016-10-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tran Tu HuanDo Minh DaoW+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Nguyen Tran Tan PhatDo Minh DaoB+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Vu Tung GiangDo Minh DaoW+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Do Minh DaoVo Duy MinhW+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Do Minh DaoTo Phuoc ThaiW+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Do Minh DaoPhan Quoc HungB+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Le Anh QuangDo Minh DaoW+2017-03-19KỲ THỦ MẠNH 2017
Le Mai DuyDo Minh DaoB+2017-03-19KỲ THỦ MẠNH 2017
Tran Tu HuanDo Minh DaoB+2017-03-19KỲ THỦ MẠNH 2017
Do Minh DaoPham Thi Kim LongW+2017-03-19KỲ THỦ MẠNH 2017
Do Minh DaoNguyen Thi Kim NgocW+2017-03-19KỲ THỦ MẠNH 2017
Do Minh DaoPham Nguyen Huu LocW+2017-03-19KỲ THỦ MẠNH 2017
Bui Le Khanh LamDo Minh DaoB+2017-04-29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2017 BẢNG NAM
Huynh Hoang ThaiDo Minh DaoW+2017-04-29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2017 BẢNG NAM
Nguyen Le Hoang QuynhDo Minh DaoW+2017-04-29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2017 BẢNG NAM
Do Minh DaoVo Nhat MinhW+2017-04-29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2017 BẢNG NAM
Do Minh DaoVo Duy MinhB+2017-04-29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2017 BẢNG NAM
Do Minh DaoHuynh Nhat TanB+2017-04-29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2017 BẢNG NAM
Vo Nhat MinhDo Minh DaoB+2017-04-30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NAM VÔ ĐỊCH
Ho Nguyen Thanh NhanDo Minh DaoW+2017-04-30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NAM VÔ ĐỊCH
Huynh Hoang ThaiDo Minh DaoW+2017-04-30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NAM VÔ ĐỊCH
Do Minh DaoTran Anh TuanW+2017-04-30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NAM VÔ ĐỊCH
Do Minh DaoBui Le Khanh LamW+2017-04-30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NAM VÔ ĐỊCH
Do Minh DaoLe Tran Nhat QuangB+2017-04-30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NAM VÔ ĐỊCH
Huynh Rang DongDo Minh DaoW+2017-08-15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM
Hoang Vinh HoaDo Minh DaoB+2017-08-15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM
Do Minh DaoTran Phuoc DinhW+2017-08-15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM
Do Minh DaoLe Anh QuangW+2017-08-15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM
Do Minh DaoNguyen Vo DuongW+2017-08-15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM
Do Minh DaoTran Tri TamB+2017-08-15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM
Le Mai DuyDo Minh DaoB+2017-08-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM
Do Thanh NhanDo Minh DaoW+2017-08-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM
Tran Tu QuanDo Minh DaoW+2017-08-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM
Do Minh DaoVo Nhat MinhW+2017-08-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM
Do Minh DaoTran Tri TamW+2017-08-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM
Do Minh DaoPham Nguyen Huu LocB+2017-08-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM
Nguyen Vo DuongDo Minh DaoB+2018-07-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NAM
Tran Tri TamDo Minh DaoB+2018-07-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NAM
Nguyen Do Ba VinhDo Minh DaoW+2018-07-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NAM
Do Minh DaoPham Nguyen Huu LocW+2018-07-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NAM
Do Minh DaoPhan Vu Hoang BaoB+2018-07-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NAM
Do Minh DaoTruong Nhat QuangB+2018-07-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NAM
Tran Quang TueDo Minh DaoB+2018-09-15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Bui Le Khanh LamDo Minh DaoB+2018-09-15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Le Ngoc TinDo Minh DaoW+2018-09-15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Do Minh DaoPham Minh QuangB+2018-09-15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Do Minh DaoHoang Vinh HoaW+2018-09-15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Do Minh DaoPham Viet KhoiW+2018-09-15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Do Khanh BinhDo Minh DaoB+2018-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NAM VÔ ĐỊCH - CỜ TIÊU CHUẨN
Tran Phuoc DinhDo Minh DaoB+2018-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NAM VÔ ĐỊCH - CỜ TIÊU CHUẨN
Do Minh DaoPham Duc AnhW+2018-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NAM VÔ ĐỊCH - CỜ TIÊU CHUẨN
Do Minh DaoPham Nguyen Huu LocB+2018-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NAM VÔ ĐỊCH - CỜ TIÊU CHUẨN
Do Minh DaoHo Nguyen Thanh NhanB+2018-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NAM VÔ ĐỊCH - CỜ TIÊU CHUẨN
Do Minh DaoTham Ba Hoang PhongB+2018-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NAM VÔ ĐỊCH - CỜ TIÊU CHUẨN
Tran Quang TueDo Minh DaoB+2019-03-17KỲ THỦ MẠNH 2019
Huynh Nhat TanDo Minh DaoW+2019-03-17KỲ THỦ MẠNH 2019
Ho Nguyen Thanh NhanDo Minh DaoW+2019-03-17KỲ THỦ MẠNH 2019
Do Minh DaoHoang Vinh HoaW+2019-03-17KỲ THỦ MẠNH 2019
Do Minh DaoBui Le Khanh LamB+2019-03-17KỲ THỦ MẠNH 2019
Do Minh DaoHuynh Rang DongB+2019-03-17KỲ THỦ MẠNH 2019
Pham Duc AnhDo Minh DaoB+2019-06-21Giải cờ vây kỳ thủ mạnh Miền Bắc 2019
Nguyen Huu PhuocDo Minh DaoW+2019-06-21Giải cờ vây kỳ thủ mạnh Miền Bắc 2019
Pham Thanh LongDo Minh DaoW+2019-06-21Giải cờ vây kỳ thủ mạnh Miền Bắc 2019
Nguyen Nam HoangDo Minh DaoW+2019-06-21Giải cờ vây kỳ thủ mạnh Miền Bắc 2019
Do Minh DaoTran Phuoc DinhW+2019-06-21Giải cờ vây kỳ thủ mạnh Miền Bắc 2019
Do Minh DaoNguyen Dinh ThanhB+2019-06-21Giải cờ vây kỳ thủ mạnh Miền Bắc 2019
Nguyen Nam HoangDo Minh DaoB+2019-08-13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM
Tran Viet HaDo Minh DaoB+2019-08-13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM
Tran Ngoc LamDo Minh DaoW+2019-08-13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM
Do Minh DaoNguyen Huu HuongW+2019-08-13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM
Do Minh DaoTran Quoc KhanhB+2019-08-13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM
Do Minh DaoTham Ba Hoang PhongB+2019-08-13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM
Pham Viet KhoiDo Minh DaoW+2019-08-14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Vu Thien BaoDo Minh DaoW+2019-08-14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Pham Minh HoaiDo Minh DaoB+2019-08-14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Do Minh DaoPham Minh QuangW+2019-08-14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Do Minh DaoHuynh Nhat TanB+2019-08-14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Nguyen Ngoc HuyDo Minh DaoB+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ TIÊU CHUẨN-NAM VÔ ĐỊCH
Nguyen Minh ThangDo Minh DaoW+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ TIÊU CHUẨN-NAM VÔ ĐỊCH
Tran Quoc HyDo Minh DaoB+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ TIÊU CHUẨN-NAM VÔ ĐỊCH
Pham Duc AnhDo Minh DaoB+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Nguyen Tri HuyDo Minh DaoW+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Tran Phuoc DinhDo Minh DaoB+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Do Minh DaoPham Duc AnhW+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ TIÊU CHUẨN-NAM VÔ ĐỊCH
Do Minh DaoDo Khanh BinhW+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ TIÊU CHUẨN-NAM VÔ ĐỊCH
Do Minh DaoDo Khanh BinhW+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Do Minh DaoLe Mai DuyB+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Do Minh DaoNguyen Ngoc HuyB+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Pham Minh QuangDo Minh DaoB+2021-03-20GIẢI CỜ VÂY KỲ THỦ MẠNH LẦN 11 - HÀ NỘI 2021
Pham Nguyen Huu LocDo Minh DaoB+2021-03-20GIẢI CỜ VÂY KỲ THỦ MẠNH LẦN 11 - HÀ NỘI 2021
Vu Trung HungDo Minh DaoW+2021-03-20GIẢI CỜ VÂY KỲ THỦ MẠNH LẦN 11 - HÀ NỘI 2021
Do Minh DaoDo Khanh BinhB+2021-03-20GIẢI CỜ VÂY KỲ THỦ MẠNH LẦN 11 - HÀ NỘI 2021
Do Minh DaoHuynh Nhat TanB+2021-03-20GIẢI CỜ VÂY KỲ THỦ MẠNH LẦN 11 - HÀ NỘI 2021
Do Minh DaoPham Viet KhoiB+2021-03-20GIẢI CỜ VÂY KỲ THỦ MẠNH LẦN 11 - HÀ NỘI 2021