STTBlackWhiteResultHandicapKomiDate
Hua Vu Huy HoangHuynh Nhat TanB+2014-07-02GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM - 2014 [BẢNG VÔ ĐỊCH NAM]
Tran Tri TamHuynh Nhat TanW+2014-07-02GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM - 2014 [BẢNG VÔ ĐỊCH NAM]
Huynh Thanh AnHuynh Nhat TanW+2014-07-02GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM - 2014 [BẢNG VÔ ĐỊCH NAM]
Bui Duc ThinhHuynh Nhat TanW+2014-07-02GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM - 2014 [BẢNG VÔ ĐỊCH NAM]
Huynh Nhat TanHuynh Rang DongW+2014-07-02GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM - 2014 [BẢNG VÔ ĐỊCH NAM]
Huynh Nhat TanTran Anh TuanW+2014-07-02GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM - 2014 [BẢNG VÔ ĐỊCH NAM]
Huynh Nhat TanTruong Viet CuongB+2014-07-02GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM - 2014 [BẢNG VÔ ĐỊCH NAM]
Vo Nhat MinhHuynh Nhat TanB+2015-05-11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH HỐ HỒ CHÍ MINH 2015 - BẢNG NAM
Le Dinh BaoHuynh Nhat TanW+2015-05-11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH HỐ HỒ CHÍ MINH 2015 - BẢNG NAM
Vo Trong KhangHuynh Nhat TanW+2015-05-11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH HỐ HỒ CHÍ MINH 2015 - BẢNG NAM
Huynh Nhat TanHuynh Rang DongW+2015-05-11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH HỐ HỒ CHÍ MINH 2015 - BẢNG NAM
Huynh Nhat TanNguyen Duc HieuW+2015-05-11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH HỐ HỒ CHÍ MINH 2015 - BẢNG NAM
Huynh Nhat TanNguyen Ngoc HuyB+2015-05-11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH HỐ HỒ CHÍ MINH 2015 - BẢNG NAM
Huynh Nhat TanPham Viet TuanB+2015-05-11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH HỐ HỒ CHÍ MINH 2015 - BẢNG NAM
Ta Viet DungHuynh Nhat TanW+2016-10-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Huynh Rang DongHuynh Nhat TanB+2016-10-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Ta Quang Duy CuongHuynh Nhat TanW+2016-10-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Vu Tung GiangHuynh Nhat TanW+2016-10-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Huynh Nhat TanTran Tu HuanW+2016-10-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Huynh Nhat TanVo Thien DuyB+2016-10-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Huynh Rang DongHuynh Nhat TanB+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Huynh Thanh AnHuynh Nhat TanB+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tran Minh DucHuynh Nhat TanW+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Huynh Nhat TanTa Viet DungW+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Huynh Nhat TanNguyen Dinh DucB+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Huynh Nhat TanVo Thien DuyB+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tran Phuoc DinhHuynh Nhat TanB+2017-04-29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2017 BẢNG NAM
Do Minh DaoHuynh Nhat TanB+2017-04-29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2017 BẢNG NAM
Tran Tien DatHuynh Nhat TanW+2017-04-29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2017 BẢNG NAM
Huynh Nhat TanNguyen Vo DuongW+2017-04-29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2017 BẢNG NAM
Huynh Nhat TanTa Viet DungB+2017-04-29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2017 BẢNG NAM
Huynh Nhat TanVu Tung GiangB+2017-04-29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2017 BẢNG NAM
Nguyen Duc HieuHuynh Nhat TanB+2017-04-30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NAM VÔ ĐỊCH
Vo Duy MinhHuynh Nhat TanB+2017-04-30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NAM VÔ ĐỊCH
Nguyen Duc HuyHuynh Nhat TanW+2017-04-30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NAM VÔ ĐỊCH
Huynh Nhat TanLe Mai DuyW+2017-04-30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NAM VÔ ĐỊCH
Huynh Nhat TanVu Tung GiangB+2017-04-30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NAM VÔ ĐỊCH
Huynh Nhat TanNguyen Tho NguyenB+2017-04-30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NAM VÔ ĐỊCH
Huynh Rang DongHuynh Nhat TanB+2017-08-15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM
Pham Nguyen Huu LocHuynh Nhat TanW+2017-08-15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM
Nguyen Vo DuongHuynh Nhat TanB+2017-08-15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM
Huynh Nhat TanNguyen Minh ThangB+2017-08-15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM
Huynh Nhat TanTran Tu QuanW+2017-08-15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM
Huynh Nhat TanTrieu Tuan AnhW+2017-08-15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM
Pham Viet KhoiHuynh Nhat TanB+2017-08-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM
Tran Anh TuanHuynh Nhat TanW+2017-08-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM
Huynh Rang DongHuynh Nhat TanB+2017-08-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM
Huynh Nhat TanHoang Vinh HoaW+2017-08-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM
Huynh Nhat TanTran Quy NhanB+2017-08-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM
Huynh Nhat TanNguyen Ba Minh DucB+2017-08-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM
Nguyen Duc HieuHuynh Nhat TanB+2018-07-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NAM
Phan Anh Nhat LamHuynh Nhat TanW+2018-07-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NAM
Huynh Nhat TanTran Anh TuanW+2018-07-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NAM
Huynh Nhat TanPham Nguyen Huu LocW+2018-07-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NAM
Huynh Nhat TanTran Tien DatB+2018-07-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NAM
Huynh Nhat TanChau Thanh PhucB+2018-07-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NAM
Pham Nguyen Huu LocHuynh Nhat TanW+2018-09-15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Pham Viet KhoiHuynh Nhat TanB+2018-09-15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tham Ba Hoang PhongHuynh Nhat TanW+2018-09-15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Huynh Nhat TanTran Phuoc DinhW+2018-09-15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Huynh Nhat TanTo Phuoc ThaiW+2018-09-15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Huynh Nhat TanTran Anh TuanB+2018-09-15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Pham Minh QuangHuynh Nhat TanB+2018-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NAM VÔ ĐỊCH - CỜ TIÊU CHUẨN
Tran Tri TamHuynh Nhat TanB+2018-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NAM VÔ ĐỊCH - CỜ TIÊU CHUẨN
Huynh Nhat TanNguyen Minh ThangW+2018-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NAM VÔ ĐỊCH - CỜ TIÊU CHUẨN
Huynh Nhat TanPham Nguyen Huu LocW+2018-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NAM VÔ ĐỊCH - CỜ TIÊU CHUẨN
Huynh Nhat TanNguyen Ba Minh DucB+2018-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NAM VÔ ĐỊCH - CỜ TIÊU CHUẨN
Le Mai DuyHuynh Nhat TanB+2019-03-17KỲ THỦ MẠNH 2019
Huynh Rang DongHuynh Nhat TanW+2019-03-17KỲ THỦ MẠNH 2019
Le Anh QuangHuynh Nhat TanW+2019-03-17KỲ THỦ MẠNH 2019
Huynh Nhat TanTran Quang TueW+2019-03-17KỲ THỦ MẠNH 2019
Huynh Nhat TanDo Minh DaoW+2019-03-17KỲ THỦ MẠNH 2019
Huynh Nhat TanPham Nguyen Huu LocB+2019-03-17KỲ THỦ MẠNH 2019
Tran Phuoc DinhHuynh Nhat TanB+2019-08-13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM
Vu Trung HungHuynh Nhat TanW+2019-08-13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM
Trinh Cong SonHuynh Nhat TanW+2019-08-13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM
Huynh Nhat TanNguyen Huu HuongW+2019-08-13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM
Huynh Nhat TanLe Anh QuangW+2019-08-13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM
Huynh Nhat TanTran Ngoc LamB+2019-08-13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM
Pham Minh QuangHuynh Nhat TanB+2019-08-14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Do Minh DaoHuynh Nhat TanB+2019-08-14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Huynh Rang DongHuynh Nhat TanB+2019-08-14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Huynh Nhat TanNguyen Duy ThanhB+2019-08-14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Huynh Nhat TanNguyen Manh LinhW+2019-08-14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Huynh Nhat TanPham Minh HoaiB+2019-08-14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Pham Nguyen Huu LocHuynh Nhat TanW+2019-12-21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Hoang Vinh HoaHuynh Nhat TanB+2019-12-21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Tran Tu HuanHuynh Nhat TanW+2019-12-21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Huynh Nhat TanNguyen Vo DuongW+2019-12-21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Huynh Nhat TanNguyen Khanh DuyB+2019-12-21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Huynh Nhat TanHuynh Thanh AnB+2019-12-21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Pham Nguyen Huu LocHuynh Nhat TanB+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Bui Le Khanh LamHuynh Nhat TanB+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Huynh Nhat TanNguyen Vo DuongB+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Huynh Nhat TanTran Tri TamB+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Huynh Nhat TanTran Tu HuanB+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Le Mai DuyHuynh Nhat TanW+9.52020-07-18KTM2020
Pham Thi Kim LongHuynh Nhat TanB+R2020-07-18KTM2020
Nguyen Manh LinhHuynh Nhat TanB+R2020-07-18KTM2020
Nguyen Minh ThangHuynh Nhat TanB+2020-07-19KTM2020
Nguyen Thi Tam AnhHuynh Nhat TanW+R2020-07-19KTM2020
Huynh Nhat TanPham Viet KhoiB+R2020-07-19KTM2020
Huynh Rang DongHuynh Nhat TanW+2020-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2020 BẢNG NAM
Le Mai DuyHuynh Nhat TanB+2020-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2020 BẢNG NAM
Huynh Thanh AnHuynh Nhat TanW+2020-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2020 BẢNG NAM
Huynh Nhat TanNguyen Vo DuongB+2020-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2020 BẢNG NAM
Huynh Nhat TanTran Anh TuanB+2020-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2020 BẢNG NAM
Huynh Nhat TanDang Minh LongB+2020-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2020 BẢNG NAM
Do Khanh BinhHuynh Nhat TanB+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ TIÊU CHUẨN-NAM VÔ ĐỊCH
Pham Nguyen Huu LocHuynh Nhat TanB+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ TIÊU CHUẨN-NAM VÔ ĐỊCH
Pham Viet KhoiHuynh Nhat TanW+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ TIÊU CHUẨN-NAM VÔ ĐỊCH
Tran Phuoc DinhHuynh Nhat TanB+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Do Khanh BinhHuynh Nhat TanB+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Hoang Vinh HoaHuynh Nhat TanB+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Huynh Nhat TanLe Mai DuyW+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ TIÊU CHUẨN-NAM VÔ ĐỊCH
Huynh Nhat TanVu Tung GiangB+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ TIÊU CHUẨN-NAM VÔ ĐỊCH
Huynh Nhat TanVu Tung GiangB+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Do Minh DaoHuynh Nhat TanB+2021-03-20GIẢI CỜ VÂY KỲ THỦ MẠNH LẦN 11 - HÀ NỘI 2021
Do Thi Hong LoanHuynh Nhat TanW+2021-03-20GIẢI CỜ VÂY KỲ THỦ MẠNH LẦN 11 - HÀ NỘI 2021
Phan Quoc HungHuynh Nhat TanW+2021-03-20GIẢI CỜ VÂY KỲ THỦ MẠNH LẦN 11 - HÀ NỘI 2021
Huynh Nhat TanTran Phuoc DinhW+2021-03-20GIẢI CỜ VÂY KỲ THỦ MẠNH LẦN 11 - HÀ NỘI 2021
Huynh Nhat TanNguyen Huu PhuocW+2021-03-20GIẢI CỜ VÂY KỲ THỦ MẠNH LẦN 11 - HÀ NỘI 2021
Huynh Nhat TanTran Thi Kim LoanB+2021-03-20GIẢI CỜ VÂY KỲ THỦ MẠNH LẦN 11 - HÀ NỘI 2021
Huynh Nhat TanPhan Quoc HungB+R2021-05-29Vòng loại Tam Thành Chiến HCM 2021
Huynh Nhat TanHuynh Rang DongW+3.52021-05-30Vòng loại Tam Thành Chiến HCM 2021
Huynh Nhat TanTa Viet DungB+13.52021-06-05Vòng loại Tam Thành Chiến HCM 2021
Huynh Nhat TanPham Nguyen Huu LocW+R2021-06-06Vòng loại Tam Thành Chiến HCM 2021