STTBlackWhiteResultHandicapKomiDate
Do Thanh NhanNguyen Dinh ThanhB+2017-08-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM
Tran Quy NhanNguyen Dinh ThanhB+2017-08-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM
Tran Anh TuanNguyen Dinh ThanhB+2017-08-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM
Nguyen Minh ThangNguyen Dinh ThanhW+2017-08-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM
Nguyen Dinh ThanhNguyen Vo DuongW+2017-08-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM
Nguyen Dinh ThanhNguyen Ba Minh DucB+2017-08-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM
Do Minh DaoNguyen Dinh ThanhB+2019-06-21Giải cờ vây kỳ thủ mạnh Miền Bắc 2019
Pham Tuan AnhNguyen Dinh ThanhW+2019-06-21Giải cờ vây kỳ thủ mạnh Miền Bắc 2019
Nguyen Vu Hoang PhuocNguyen Dinh ThanhW+2019-06-21Giải cờ vây kỳ thủ mạnh Miền Bắc 2019
Nguyen Dinh ThanhTran Viet HaW+2019-06-21Giải cờ vây kỳ thủ mạnh Miền Bắc 2019
Nguyen Dinh ThanhTran Quy NhanW+2019-06-21Giải cờ vây kỳ thủ mạnh Miền Bắc 2019
Nguyen Dinh ThanhNguyen Nam HoangB+2019-06-21Giải cờ vây kỳ thủ mạnh Miền Bắc 2019
Ton Hong DucNguyen Dinh ThanhW+13.52021-05-29Vòng loại Tam Thành Chiến HN 2021
Nguyen Dinh ThanhTran Viet HaB+R2021-05-30Vòng loại Tam Thành Chiến HN 2021
Vu Trung HungNguyen Dinh ThanhW+R2021-06-02Vòng loại Tam Thành Chiến HN 2021
Nguyen Dinh ThanhTo Phuoc ThaiW+15.52021-06-06Vòng loại Tam Thành Chiến HN 2021
Nguyen Dinh ThanhNguyen Nam HoangB+R2021-06-10Vòng loại Tam Thành Chiến HN 2021
Nguyen Dinh ThanhNguyen Ba Minh DucB+11.52021-06-12Vòng chính thức Tam Thành Chiến 2021
Pham Nguyen Huu LocNguyen Dinh ThanhW+2.52021-06-13Vòng chính thức Tam Thành Chiến 2021
Nguyen Dinh ThanhTran Phuoc DinhW+R2021-06-19Vòng chính thức Tam Thành Chiến 2021