STTBlackWhiteResultHandicapKomiDate
Ta Quang Duy CuongHo Nguyen Thanh NhanW+2016-10-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Vo Thien DuyHo Nguyen Thanh NhanW+2016-10-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Ho Nguyen Thanh NhanTa Viet DungW+2016-10-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Ho Nguyen Thanh NhanTran Phuoc DinhW+2016-10-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Ho Nguyen Thanh NhanBui Le Khanh LamW+2016-10-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Ho Nguyen Thanh NhanLe Dinh BaoW+2016-10-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Trieu Tuan AnhHo Nguyen Thanh NhanB+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Bui Le Khanh LamHo Nguyen Thanh NhanB+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Nguyen Thanh ToanHo Nguyen Thanh NhanB+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Le Dinh BaoHo Nguyen Thanh NhanB+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Ho Nguyen Thanh NhanTa Viet DungB+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Ho Nguyen Thanh NhanNguyen Khanh DuyB+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Ta Viet DungHo Nguyen Thanh NhanB+2017-04-30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NAM VÔ ĐỊCH
Tran Tien DatHo Nguyen Thanh NhanW+2017-04-30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NAM VÔ ĐỊCH
Vu Tung GiangHo Nguyen Thanh NhanW+2017-04-30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NAM VÔ ĐỊCH
Ho Nguyen Thanh NhanNguyen Vo DuongW+2017-04-30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NAM VÔ ĐỊCH
Ho Nguyen Thanh NhanDo Minh DaoW+2017-04-30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NAM VÔ ĐỊCH
Ho Nguyen Thanh NhanNguyen Le Hoang QuynhB+2017-04-30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NAM VÔ ĐỊCH
Tran Quang TueHo Nguyen Thanh NhanB+2017-08-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM
Pham Minh QuangHo Nguyen Thanh NhanB+2017-08-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM
Huynh Rang DongHo Nguyen Thanh NhanW+2017-08-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM
Ho Nguyen Thanh NhanHoang Vinh HoaW+2017-08-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM
Ho Nguyen Thanh NhanPham Nguyen Huu LocB+2017-08-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM
Ho Nguyen Thanh NhanTran Quy NhanB+2017-08-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM
Do Khanh BinhHo Nguyen Thanh NhanB+2018-03-13KỲ THỦ MẠNH 2018
Hoang Vinh HoaHo Nguyen Thanh NhanB+2018-03-13KỲ THỦ MẠNH 2018
Bui Thi Yen NhiHo Nguyen Thanh NhanB+2018-03-13KỲ THỦ MẠNH 2018
Pham Thi Kim LongHo Nguyen Thanh NhanB+2018-03-13KỲ THỦ MẠNH 2018
Ho Nguyen Thanh NhanNguyen Thi Kim NgocB+2018-03-13KỲ THỦ MẠNH 2018
Ho Nguyen Thanh NhanHuynh Rang DongW+2018-03-13KỲ THỦ MẠNH 2018
Hoang Vinh HoaHo Nguyen Thanh NhanB+2018-07-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NAM
Bui Le Khanh LamHo Nguyen Thanh NhanW+2018-07-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NAM
Tran Tu HuanHo Nguyen Thanh NhanW+2018-07-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NAM
Ho Nguyen Thanh NhanTran Tri TamB+2018-07-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NAM
Ho Nguyen Thanh NhanPham Nguyen Huu LocW+2018-07-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NAM
Ho Nguyen Thanh NhanPhan Vu Hoang BaoB+2018-07-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NAM
Nguyen Ba Minh DucHo Nguyen Thanh NhanW+2018-09-15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Do Thanh NhanHo Nguyen Thanh NhanB+2018-09-15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Le Anh QuangHo Nguyen Thanh NhanB+2018-09-15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Ho Nguyen Thanh NhanNguyen Minh ThangW+2018-09-15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Ho Nguyen Thanh NhanTham Ba Hoang PhongB+2018-09-15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Ho Nguyen Thanh NhanPham Tuan AnhB+2018-09-15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Pham Duc AnhHo Nguyen Thanh NhanB+2018-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NAM VÔ ĐỊCH - CỜ TIÊU CHUẨN
Le Mai DuyHo Nguyen Thanh NhanB+2018-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NAM VÔ ĐỊCH - CỜ TIÊU CHUẨN
Do Minh DaoHo Nguyen Thanh NhanB+2018-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NAM VÔ ĐỊCH - CỜ TIÊU CHUẨN
Ho Nguyen Thanh NhanNguyen Minh ThangB+2018-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NAM VÔ ĐỊCH - CỜ TIÊU CHUẨN
Ho Nguyen Thanh NhanDo Thanh NhanW+2018-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NAM VÔ ĐỊCH - CỜ TIÊU CHUẨN
Ho Nguyen Thanh NhanNguyen Ba Minh DucB+2018-09-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NAM VÔ ĐỊCH - CỜ TIÊU CHUẨN
Le Anh QuangHo Nguyen Thanh NhanB+2019-03-17KỲ THỦ MẠNH 2019
Huynh Rang DongHo Nguyen Thanh NhanB+2019-03-17KỲ THỦ MẠNH 2019
Tran Quang TueHo Nguyen Thanh NhanB+2019-03-17KỲ THỦ MẠNH 2019
Ho Nguyen Thanh NhanNguyen Vo DuongW+2019-03-17KỲ THỦ MẠNH 2019
Ho Nguyen Thanh NhanDo Minh DaoW+2019-03-17KỲ THỦ MẠNH 2019
Ho Nguyen Thanh NhanPham Nguyen Huu LocW+2019-03-17KỲ THỦ MẠNH 2019
Nguyen Huu PhuocHo Nguyen Thanh NhanB+2019-08-13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM
Vu Trung HungHo Nguyen Thanh NhanB+2019-08-13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM
Pham Tuan AnhHo Nguyen Thanh NhanB+2019-08-13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM
Ho Nguyen Thanh NhanDo Khanh BinhW+2019-08-13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM
Ho Nguyen Thanh NhanNguyen Ba Minh DucB+2019-08-13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM
Ho Nguyen Thanh NhanTran Quoc HyB+2019-08-13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM
Tran Quang TueHo Nguyen Thanh NhanB+2019-08-14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Do Thanh NhanHo Nguyen Thanh NhanB+2019-08-14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Pham Minh HoaiHo Nguyen Thanh NhanW+2019-08-14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Ho Nguyen Thanh NhanTran Phuoc DinhW+2019-08-14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Ho Nguyen Thanh NhanTran Quoc KhanhB+2019-08-14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Ho Nguyen Thanh NhanTran Ngoc LamB+2019-08-14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Nguyen Vo DuongHo Nguyen Thanh NhanW+2019-12-21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Pham Nguyen Huu LocHo Nguyen Thanh NhanB+2019-12-21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Dima KirakosyanHo Nguyen Thanh NhanW+2019-12-21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Ho Nguyen Thanh NhanHoang Vinh HoaW+2019-12-21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Ho Nguyen Thanh NhanTa Viet DungW+2019-12-21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Ho Nguyen Thanh NhanTruong Nhat QuangB+2019-12-21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Dima KirakosyanHo Nguyen Thanh NhanB+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Bui Le Khanh LamHo Nguyen Thanh NhanB+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Tran Nguyen HungHo Nguyen Thanh NhanB+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Ho Nguyen Thanh NhanNguyen Duc HieuB+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Ho Nguyen Thanh NhanHuynh Thanh AnW+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Ho Nguyen Thanh NhanTruong Nhat QuangW+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Pham Viet KhoiHo Nguyen Thanh NhanB+R2020-07-18KTM2020
Ho Nguyen Thanh NhanTran Phuoc DinhW+R2020-07-18KTM2020
Ho Nguyen Thanh NhanNguyen Minh ThangW+R2020-07-18KTM2020
Nguyen Thi Tam AnhHo Nguyen Thanh NhanB+R2020-07-19KTM2020
Le Mai DuyHo Nguyen Thanh NhanB+R2020-07-19KTM2020
Ho Nguyen Thanh NhanLe Anh QuangW+R2020-07-19KTM2020
Tran Quoc HyHo Nguyen Thanh NhanW+2020-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2020 BẢNG NAM
Bui Le Khanh LamHo Nguyen Thanh NhanB+2020-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2020 BẢNG NAM
Ho Nguyen Thanh NhanNguyen Vo DuongW+2020-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2020 BẢNG NAM
Ho Nguyen Thanh NhanPham Nguyen Huu LocW+2020-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2020 BẢNG NAM
Ho Nguyen Thanh NhanHuynh Thanh AnW+2020-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2020 BẢNG NAM
Tran Quang DuyHo Nguyen Thanh NhanW+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Le Mai DuyHo Nguyen Thanh NhanB+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Tran Quoc HyHo Nguyen Thanh NhanW+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Ho Nguyen Thanh NhanTran Phuoc DinhW+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ TIÊU CHUẨN-NAM VÔ ĐỊCH
Ho Nguyen Thanh NhanTran Quang DuyW+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ TIÊU CHUẨN-NAM VÔ ĐỊCH
Ho Nguyen Thanh NhanNguyen Tri HuyB+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ TIÊU CHUẨN-NAM VÔ ĐỊCH
Ho Nguyen Thanh NhanLe Anh QuangW+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Ho Nguyen Thanh NhanNguyen Tri HuyW+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Pham Nguyen Huu LocHo Nguyen Thanh NhanB+R2021-05-29Vòng loại Tam Thành Chiến HCM 2021
Ho Nguyen Thanh NhanTa Viet DungW+12.52021-05-30Vòng loại Tam Thành Chiến HCM 2021