STTBlackWhiteResultHandicapKomiDate
To Phuoc ThaiTran Quoc HyB+2019-08-13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM
Ho Nguyen Thanh NhanTran Quoc HyB+2019-08-13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM
Tran Quoc KhanhTran Quoc HyB+2019-08-13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM
Tran Quoc HyTran Anh TuanW+2019-08-13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM
Tran Quoc HyTran Quy NhanW+2019-08-13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM
Tran Quoc HyTrinh Cong SonB+2019-08-13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM
Bui Le Khanh LamTran Quoc HyB+2019-08-14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Nguyen Nam HoangTran Quoc HyB+2019-08-14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Trinh Cong SonTran Quoc HyW+2019-08-14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Tran Quoc HyNguyen Manh LinhW+2019-08-14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Tran Quoc HyNguyen Ba Minh DucW+2019-08-14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Tran Quoc HyTham Ba Hoang PhongB+2019-08-14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Tran Anh TuanTran Quoc HyB+2019-12-21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Nguyen Khanh DuyTran Quoc HyB+2019-12-21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Hoang Duy KhangTran Quoc HyW+2019-12-21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Tran Quoc HyHuynh Thanh AnW+2019-12-21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Tran Quoc HyNguyen Vo DuongB+2019-12-21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Tran Quoc HyTran Tu HuanB+2019-12-21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Tran Anh TuanTran Quoc HyB+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Vu Tung GiangTran Quoc HyB+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Nguyen Duc HieuTran Quoc HyW+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Tran Quoc HyHuynh Thanh AnB+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Tran Quoc HyTa Viet DungW+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Tran Quoc HyTran Tu HuanW+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Bui Le Khanh LamTran Quoc HyB+2020-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2020 BẢNG NAM
Tran Tien DatTran Quoc HyW+2020-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2020 BẢNG NAM
Do Nguyen Anh MinhTran Quoc HyW+2020-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2020 BẢNG NAM
Tran Quoc HyTrieu Tuan AnhW+2020-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2020 BẢNG NAM
Tran Quoc HyHo Nguyen Thanh NhanW+2020-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2020 BẢNG NAM
Pham Nguyen Huu LocTran Quoc HyW+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ TIÊU CHUẨN-NAM VÔ ĐỊCH
Le Anh QuangTran Quoc HyB+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ TIÊU CHUẨN-NAM VÔ ĐỊCH
Tran Phuoc DinhTran Quoc HyB+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ TIÊU CHUẨN-NAM VÔ ĐỊCH
Pham Viet KhoiTran Quoc HyB+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Tran Quoc HyHoang Vinh HoaW+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ TIÊU CHUẨN-NAM VÔ ĐỊCH
Tran Quoc HyDo Minh DaoB+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ TIÊU CHUẨN-NAM VÔ ĐỊCH
Tran Quoc HyNguyen Tri HuyB+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ TIÊU CHUẨN-NAM VÔ ĐỊCH
Tran Quoc HyTran Quang TueW+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Tran Quoc HyHoang Vinh HoaW+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Tran Quoc HyHo Nguyen Thanh NhanW+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ