STTBlackWhiteResultHandicapKomiDate
Nguyen Dinh ThanhNguyen Nam HoangB+2019-06-21Giải cờ vây kỳ thủ mạnh Miền Bắc 2019
Nguyen Tien VietNguyen Nam HoangW+2019-06-21Giải cờ vây kỳ thủ mạnh Miền Bắc 2019
Nguyen Nam HoangPham Duc AnhW+2019-06-21Giải cờ vây kỳ thủ mạnh Miền Bắc 2019
Nguyen Nam HoangDo Minh DaoW+2019-06-21Giải cờ vây kỳ thủ mạnh Miền Bắc 2019
Nguyen Nam HoangPham Tuan AnhW+2019-06-21Giải cờ vây kỳ thủ mạnh Miền Bắc 2019
Bui Le Khanh LamNguyen Nam HoangB+2019-08-13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM
Huynh Rang DongNguyen Nam HoangB+2019-08-13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM
Tran Anh TuanNguyen Nam HoangW+2019-08-13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM
Nguyen Nam HoangLe Mai DuyB+2019-08-13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM
Nguyen Nam HoangTran Tri TamW+2019-08-13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM
Nguyen Nam HoangDo Minh DaoB+2019-08-13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM
Nguyen Minh ThangNguyen Nam HoangB+2019-08-14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Tran Quoc KhanhNguyen Nam HoangW+2019-08-14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Trinh Cong SonNguyen Nam HoangW+2019-08-14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Nguyen Nam HoangLe Mai DuyW+2019-08-14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Nguyen Nam HoangLe Anh QuangW+2019-08-14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Nguyen Nam HoangTran Quoc HyB+2019-08-14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Nguyen Huu TamNguyen Nam HoangW+24.52021-05-30Vòng loại Tam Thành Chiến HN 2021
To Phuoc ThaiNguyen Nam HoangB+7.52021-06-02Vòng loại Tam Thành Chiến HN 2021
Tran Viet HaNguyen Nam HoangW+7.52021-06-06Vòng loại Tam Thành Chiến HN 2021
Vu Trung HungNguyen Nam HoangW+R2021-06-08Vòng loại Tam Thành Chiến HN 2021
Nguyen Dinh ThanhNguyen Nam HoangB+R2021-06-10Vòng loại Tam Thành Chiến HN 2021