STTBlackWhiteResultHandicapKomiDate
Nguyen Van HoaDo Nguyen Anh MinhB+2012-05-01GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2012 [NAM VÔ ĐỊCH]
Nguyen Tran Tan PhatDo Nguyen Anh MinhB+2012-05-01GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2012 [NAM VÔ ĐỊCH]
Tran Minh DucDo Nguyen Anh MinhB+2012-05-01GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2012 [NAM VÔ ĐỊCH]
Do Nguyen Anh MinhHuynh Rang DongW+2012-05-01GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2012 [NAM VÔ ĐỊCH]
Do Nguyen Anh MinhNguyen Dang Anh TuanW+2012-05-01GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2012 [NAM VÔ ĐỊCH]
Do Nguyen Anh MinhTo Phuoc ThaiW+2012-05-01GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2012 [NAM VÔ ĐỊCH]
Dang Minh LongDo Nguyen Anh MinhB+2020-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2020 BẢNG NAM
Huynh Hoang ThaiDo Nguyen Anh MinhB+2020-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2020 BẢNG NAM
Tran Tien DatDo Nguyen Anh MinhW+2020-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2020 BẢNG NAM
Do Nguyen Anh MinhPham Nguyen Huu LocW+2020-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2020 BẢNG NAM
Do Nguyen Anh MinhTran Quoc HyW+2020-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2020 BẢNG NAM