STTBlackWhiteResultHandicapKomiDate
Truong Viet CuongHuynh Thanh AnB+2014-07-02GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM - 2014 [BẢNG VÔ ĐỊCH NAM]
Vu Tung GiangHuynh Thanh AnW+2014-07-02GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM - 2014 [BẢNG VÔ ĐỊCH NAM]
Bui Duc ThinhHuynh Thanh AnW+2014-07-02GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM - 2014 [BẢNG VÔ ĐỊCH NAM]
Huynh Thanh AnHoang Vinh HoaW+2014-07-02GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM - 2014 [BẢNG VÔ ĐỊCH NAM]
Huynh Thanh AnNguyen Vo DuongW+2014-07-02GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM - 2014 [BẢNG VÔ ĐỊCH NAM]
Huynh Thanh AnTran Anh TuanW+2014-07-02GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM - 2014 [BẢNG VÔ ĐỊCH NAM]
Huynh Thanh AnHuynh Nhat TanW+2014-07-02GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM - 2014 [BẢNG VÔ ĐỊCH NAM]
Vo Nhat MinhHuynh Thanh AnB+2016-10-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Chau Thanh PhucHuynh Thanh AnW+2016-10-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Vo Duy MinhHuynh Thanh AnB+2016-10-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Huynh Thanh AnHoang Vinh HoaW+2016-10-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Huynh Thanh AnPhan Quoc HungB+2016-10-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Huynh Thanh AnNguyen Duc HuyB+2016-10-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Vo Nhat MinhHuynh Thanh AnB+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tran Tu HuanHuynh Thanh AnB+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Huynh Thanh AnChau Thanh PhucB+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Huynh Thanh AnHuynh Nhat TanB+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Huynh Thanh AnTruong Nhat QuangB+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Huynh Thanh AnPhan Quoc HungB+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Pham Nguyen Huu LocHuynh Thanh AnB+2017-04-30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NAM VÔ ĐỊCH
Le Tran Nhat QuangHuynh Thanh AnW+2017-04-30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NAM VÔ ĐỊCH
Nguyen Tho NguyenHuynh Thanh AnW+2017-04-30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NAM VÔ ĐỊCH
Huynh Thanh AnBui Le Khanh LamW+2017-04-30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NAM VÔ ĐỊCH
Huynh Thanh AnNguyen Duc HieuB+2017-04-30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NAM VÔ ĐỊCH
Huynh Thanh AnHuynh Hoang ThaiB+2017-04-30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NAM VÔ ĐỊCH
Tran Anh TuanHuynh Thanh AnB+2018-07-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NAM
Dao Minh TruongHuynh Thanh AnW+2018-07-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NAM
Phan Vu Hoang BaoHuynh Thanh AnW+2018-07-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NAM
Huynh Thanh AnTran Tu HuanW+2018-07-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NAM
Huynh Thanh AnPham Dang KhoaB+2018-07-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NAM
Huynh Thanh AnTran Tien DatB+2018-07-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NAM
Huynh Nhat TanHuynh Thanh AnB+2019-12-21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Tran Quoc HyHuynh Thanh AnW+2019-12-21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Huynh Hoang ThaiHuynh Thanh AnW+2019-12-21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Huynh Thanh AnHoang Vinh HoaW+2019-12-21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Huynh Thanh AnDima KirakosyanW+2019-12-21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Huynh Thanh AnDo Dai PhongB+2019-12-21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Tran Quoc HyHuynh Thanh AnB+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Huynh Hoang ThaiHuynh Thanh AnW+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Ho Nguyen Thanh NhanHuynh Thanh AnW+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Huynh Thanh AnHoang Vinh HoaW+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Huynh Thanh AnTran Tri TamW+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Huynh Thanh AnLe Minh TriB+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Tran Tien DatHuynh Thanh AnW+2020-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2020 BẢNG NAM
Ho Nguyen Thanh NhanHuynh Thanh AnW+2020-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2020 BẢNG NAM
Trieu Tuan AnhHuynh Thanh AnW+2020-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2020 BẢNG NAM
Huynh Thanh AnHuynh Nhat TanW+2020-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2020 BẢNG NAM
Huynh Thanh AnHuynh Rang DongW+2020-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2020 BẢNG NAM
Huynh Thanh AnTa Viet DungW+2020-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2020 BẢNG NAM