STTBlackWhiteResultHandicapKomiDate
Tran Tri TamTruong Nhat QuangB+2014-08-16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2014 - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tran Quy NhanTruong Nhat QuangB+2014-08-16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2014 - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Vu Tung GiangTruong Nhat QuangB+2014-08-16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2014 - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Truong Nhat QuangDo Minh DaoW+2014-08-16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2014 - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Truong Nhat QuangNguyen Duy ThanhW+2014-08-16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2014 - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Truong Nhat QuangNguyen Thanh ToanW+2014-08-16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2014 - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Nguyen Vo DuongTruong Nhat QuangB+2015-05-11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH HỐ HỒ CHÍ MINH 2015 - BẢNG NAM
Ta Viet DungTruong Nhat QuangB+2015-05-11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH HỐ HỒ CHÍ MINH 2015 - BẢNG NAM
Le Dinh BaoTruong Nhat QuangW+2015-05-11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH HỐ HỒ CHÍ MINH 2015 - BẢNG NAM
Truong Nhat QuangTo Phuoc ThaiW+2015-05-11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH HỐ HỒ CHÍ MINH 2015 - BẢNG NAM
Truong Nhat QuangTruong Viet CuongW+2015-05-11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH HỐ HỒ CHÍ MINH 2015 - BẢNG NAM
Truong Nhat QuangVu Tung GiangB+2015-05-11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH HỐ HỒ CHÍ MINH 2015 - BẢNG NAM
Truong Nhat QuangBui Duc ThinhB+2015-05-11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH HỐ HỒ CHÍ MINH 2015 - BẢNG NAM
Vo Thien DuyTruong Nhat QuangB+2016-10-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Le Dinh BaoTruong Nhat QuangW+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Huynh Thanh AnTruong Nhat QuangB+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Vo Thien DuyTruong Nhat QuangW+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Truong Nhat QuangHuynh Rang DongW+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Truong Nhat QuangTran Phuoc DinhW+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Truong Nhat QuangNguyen Duc HieuW+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Nguyen Duc HuyTruong Nhat QuangB+2017-04-30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NAM VÔ ĐỊCH
Vu Tung GiangTruong Nhat QuangB+2017-04-30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NAM VÔ ĐỊCH
Nguyen Vo DuongTruong Nhat QuangB+2017-04-30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NAM VÔ ĐỊCH
Truong Nhat QuangTran Tien DatW+2017-04-30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NAM VÔ ĐỊCH
Truong Nhat QuangNguyen Tho NguyenB+2017-04-30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NAM VÔ ĐỊCH
Truong Nhat QuangNguyen Thanh ToanB+2017-04-30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NAM VÔ ĐỊCH
Huynh Rang DongTruong Nhat QuangB+2018-07-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NAM
Do Minh DaoTruong Nhat QuangB+2018-07-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NAM
Nguyen Do Ba VinhTruong Nhat QuangW+2018-07-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NAM
Truong Nhat QuangNguyen Duc HieuW+2018-07-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NAM
Truong Nhat QuangHuynh Hoang ThaiW+2018-07-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NAM
Truong Nhat QuangPhan Anh Nhat LamB+2018-07-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NAM
Ho Nguyen Thanh NhanTruong Nhat QuangB+2019-12-21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Do Dai PhongTruong Nhat QuangB+2019-12-21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Tran Nguyen HungTruong Nhat QuangW+2019-12-21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Truong Nhat QuangDima KirakosyanW+2019-12-21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Truong Nhat QuangHuynh Hoang ThaiW+2019-12-21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Truong Nhat QuangHoang Duy KhangB+2019-12-21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Nguyen Vo DuongTruong Nhat QuangB+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Huynh Hoang ThaiTruong Nhat QuangB+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Ho Nguyen Thanh NhanTruong Nhat QuangW+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Truong Nhat QuangBui Le Khanh LamW+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Truong Nhat QuangDo Dai PhongW+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Truong Nhat QuangTran Nguyen HungB+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM