STTBlackWhiteResultHandicapKomiDate
Bui Le Khanh LamHuynh Hoang ThaiB+2016-10-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Nguyen Duc HuyHuynh Hoang ThaiW+2016-10-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Pham Nguyen Huu LocHuynh Hoang ThaiB+2016-10-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Huynh Hoang ThaiHuynh Rang DongW+2016-10-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Huynh Hoang ThaiTa Viet DungW+2016-10-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Huynh Hoang ThaiVu Tung GiangB+2016-10-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tran Tu HuanHuynh Hoang ThaiB+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Nguyen Tran Tan PhatHuynh Hoang ThaiW+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Nguyen Khanh DuyHuynh Hoang ThaiW+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Huynh Hoang ThaiNguyen Duc HieuB+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Huynh Hoang ThaiVu Tung GiangW+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Huynh Rang DongHuynh Hoang ThaiB+2017-04-29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2017 BẢNG NAM
Vu Tung GiangHuynh Hoang ThaiW+2017-04-29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2017 BẢNG NAM
Nguyen Le Hoang QuynhHuynh Hoang ThaiW+2017-04-29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2017 BẢNG NAM
Huynh Hoang ThaiDo Minh DaoW+2017-04-29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2017 BẢNG NAM
Huynh Hoang ThaiNguyen Vo DuongW+2017-04-29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2017 BẢNG NAM
Huynh Hoang ThaiHoang Thai HoaB+2017-04-29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2017 BẢNG NAM
Huynh Thanh AnHuynh Hoang ThaiB+2017-04-30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NAM VÔ ĐỊCH
Tran Tien DatHuynh Hoang ThaiB+2017-04-30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NAM VÔ ĐỊCH
Nguyen Le Hoang QuynhHuynh Hoang ThaiW+2017-04-30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NAM VÔ ĐỊCH
Huynh Hoang ThaiHoang Thai HoaW+2017-04-30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NAM VÔ ĐỊCH
Huynh Hoang ThaiDo Minh DaoW+2017-04-30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NAM VÔ ĐỊCH
Huynh Hoang ThaiNguyen Duc HuyB+2017-04-30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NAM VÔ ĐỊCH
Nguyen Vo DuongHuynh Hoang ThaiB+2018-07-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NAM
Pham Dang KhoaHuynh Hoang ThaiB+2018-07-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NAM
Truong Nhat QuangHuynh Hoang ThaiW+2018-07-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NAM
Huynh Hoang ThaiTran Tri TamW+2018-07-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NAM
Huynh Hoang ThaiNguyen Do Ba VinhB+2018-07-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NAM
Tran Tu HuanHuynh Hoang ThaiB+2019-12-21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Truong Nhat QuangHuynh Hoang ThaiW+2019-12-21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Vu Tung GiangHuynh Hoang ThaiB+2019-12-21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Huynh Hoang ThaiNguyen Khanh DuyW+2019-12-21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Huynh Hoang ThaiHuynh Thanh AnW+2019-12-21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Huynh Hoang ThaiTran Nguyen HungB+2019-12-21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Pham Nguyen Huu LocHuynh Hoang ThaiB+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Tran Anh TuanHuynh Hoang ThaiB+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Le Minh TriHuynh Hoang ThaiW+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Huynh Hoang ThaiTruong Nhat QuangB+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Huynh Hoang ThaiNguyen Vo DuongW+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Huynh Hoang ThaiHuynh Thanh AnW+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Pham Nguyen Huu LocHuynh Hoang ThaiB+2020-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2020 BẢNG NAM
Ta Viet DungHuynh Hoang ThaiB+2020-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2020 BẢNG NAM
Huynh Hoang ThaiLe Mai DuyW+2020-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2020 BẢNG NAM
Huynh Hoang ThaiDang Minh LongW+2020-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2020 BẢNG NAM
Huynh Hoang ThaiDo Nguyen Anh MinhB+2020-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2020 BẢNG NAM