STTBlackWhiteResultHandicapKomiDate
Do Minh DaoVu Tung GiangB+2014-07-02GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM - 2014 [BẢNG VÔ ĐỊCH NAM]
Nguyen Vo DuongVu Tung GiangB+2014-07-02GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM - 2014 [BẢNG VÔ ĐỊCH NAM]
Hua Vu Huy HoangVu Tung GiangB+2014-07-02GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM - 2014 [BẢNG VÔ ĐỊCH NAM]
Truong Viet CuongVu Tung GiangB+2014-07-02GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM - 2014 [BẢNG VÔ ĐỊCH NAM]
Vu Tung GiangTran Tri TamW+2014-07-02GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM - 2014 [BẢNG VÔ ĐỊCH NAM]
Vu Tung GiangHuynh Thanh AnW+2014-07-02GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM - 2014 [BẢNG VÔ ĐỊCH NAM]
Vu Tung GiangBui Duc ThinhB+2014-07-02GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM - 2014 [BẢNG VÔ ĐỊCH NAM]
Truong Viet CuongVu Tung GiangB+2014-08-16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2014 - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tran Quang DuyVu Tung GiangB+2014-08-16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2014 - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tran Tu QuanVu Tung GiangW+2014-08-16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2014 - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Vu Tung GiangBui Le Khanh LamW+2014-08-16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2014 - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Vu Tung GiangKieu Hai DangW+2014-08-16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2014 - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Vu Tung GiangTruong Nhat QuangB+2014-08-16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2014 - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Truong Nhat QuangVu Tung GiangB+2015-05-11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH HỐ HỒ CHÍ MINH 2015 - BẢNG NAM
Luong Hong ViVu Tung GiangW+2015-05-11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH HỐ HỒ CHÍ MINH 2015 - BẢNG NAM
Nguyen Thanh ToanVu Tung GiangW+2015-05-11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH HỐ HỒ CHÍ MINH 2015 - BẢNG NAM
Vu Tung GiangNguyen Ngoc HuyW+2015-05-11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH HỐ HỒ CHÍ MINH 2015 - BẢNG NAM
Vu Tung GiangHoang Vinh HoaW+2015-05-11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH HỐ HỒ CHÍ MINH 2015 - BẢNG NAM
Vu Tung GiangPham Viet TuanB+2015-05-11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH HỐ HỒ CHÍ MINH 2015 - BẢNG NAM
Vu Tung GiangPhan Quoc HungW+2015-05-11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH HỐ HỒ CHÍ MINH 2015 - BẢNG NAM
Huynh Hoang ThaiVu Tung GiangB+2016-10-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Le Dinh BaoVu Tung GiangB+2016-10-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Nguyen Duc HuyVu Tung GiangB+2016-10-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Vu Tung GiangHuynh Nhat TanW+2016-10-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Vu Tung GiangTa Quang Duy CuongW+2016-10-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Vu Tung GiangNguyen Thanh ToanW+2016-10-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Huynh Hoang ThaiVu Tung GiangW+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
To Phuoc ThaiVu Tung GiangB+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Tran Tri TamVu Tung GiangB+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Vu Tung GiangTran Anh TuanW+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Vu Tung GiangDo Minh DaoW+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Vu Tung GiangTa Quang Duy CuongB+2016-10-18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2016 BẢNG NAM VÔ ĐỊCH
Luong Hong ViVu Tung GiangB+2017-04-29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2017 BẢNG NAM
Nguyen Thanh ToanVu Tung GiangW+2017-04-29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2017 BẢNG NAM
Huynh Nhat TanVu Tung GiangB+2017-04-29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2017 BẢNG NAM
Vu Tung GiangTran Anh TuanW+2017-04-29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2017 BẢNG NAM
Vu Tung GiangHuynh Hoang ThaiW+2017-04-29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2017 BẢNG NAM
Vu Tung GiangNguyen Le Hoang QuynhB+2017-04-29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2017 BẢNG NAM
Tran Tri TamVu Tung GiangB+2017-04-30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NAM VÔ ĐỊCH
Huynh Nhat TanVu Tung GiangB+2017-04-30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NAM VÔ ĐỊCH
Nguyen Le Hoang QuynhVu Tung GiangW+2017-04-30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NAM VÔ ĐỊCH
Vu Tung GiangLe Tran Nhat QuangW+2017-04-30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NAM VÔ ĐỊCH
Vu Tung GiangHo Nguyen Thanh NhanW+2017-04-30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NAM VÔ ĐỊCH
Vu Tung GiangTruong Nhat QuangB+2017-04-30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2017 NAM VÔ ĐỊCH
Hoang Vinh HoaVu Tung GiangB+2019-12-21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Tran Anh TuanVu Tung GiangB+2019-12-21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Do Dai PhongVu Tung GiangB+2019-12-21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Vu Tung GiangHuynh Hoang ThaiB+2019-12-21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Vu Tung GiangTa Viet DungW+2019-12-21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Vu Tung GiangHoang Duy KhangW+2019-12-21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Le Mai DuyVu Tung GiangB+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Hoang Vinh HoaVu Tung GiangB+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Tran Tu HuanVu Tung GiangW+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Vu Tung GiangBui Le Khanh LamW+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Vu Tung GiangDo Dai PhongB+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Vu Tung GiangTran Quoc HyB+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Huynh Nhat TanVu Tung GiangB+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ TIÊU CHUẨN-NAM VÔ ĐỊCH
Nguyen Tri HuyVu Tung GiangB+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ TIÊU CHUẨN-NAM VÔ ĐỊCH
Huynh Nhat TanVu Tung GiangB+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Nguyen Ngoc HuyVu Tung GiangB+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Vu Tung GiangNguyen Minh ThangW+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ TIÊU CHUẨN-NAM VÔ ĐỊCH
Vu Tung GiangPham Viet KhoiW+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ TIÊU CHUẨN-NAM VÔ ĐỊCH
Vu Tung GiangHuynh Rang DongW+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ
Vu Tung GiangLe Anh QuangW+2020-12-03GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC NĂM 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM VĐ