STTBlackWhiteResultHandicapKomiDate
Dinh Thi Ngoc HuyenDo Dai PhongB+2016-04-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY LIÊN ĐOÀN CỜ TP.ĐÀ NẴNG LẦN THỨ I NĂM 2016
Nguyen Minh ThangDo Dai PhongB+2016-04-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY LIÊN ĐOÀN CỜ TP.ĐÀ NẴNG LẦN THỨ I NĂM 2016
Le Nguyen Nhu HoangDo Dai PhongW+2016-04-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY LIÊN ĐOÀN CỜ TP.ĐÀ NẴNG LẦN THỨ I NĂM 2016
Do Dai PhongVo Duy HungW+2016-04-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY LIÊN ĐOÀN CỜ TP.ĐÀ NẴNG LẦN THỨ I NĂM 2016
Do Dai PhongTran Nguyen Bao DuyB+2016-04-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY LIÊN ĐOÀN CỜ TP.ĐÀ NẴNG LẦN THỨ I NĂM 2016
Do Dai PhongTran Quang DuyW+2016-04-17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY LIÊN ĐOÀN CỜ TP.ĐÀ NẴNG LẦN THỨ I NĂM 2016
Huynh Thanh AnDo Dai PhongB+2019-12-21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Nguyen Khanh DuyDo Dai PhongB+2019-12-21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Ta Viet DungDo Dai PhongB+2019-12-21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Do Dai PhongTruong Nhat QuangB+2019-12-21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Do Dai PhongVu Tung GiangB+2019-12-21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Do Dai PhongTran Nguyen HungB+2019-12-21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY NHANH TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Vu Tung GiangDo Dai PhongB+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Tran Tri TamDo Dai PhongB+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Ta Viet DungDo Dai PhongB+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Truong Nhat QuangDo Dai PhongW+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Do Dai PhongTran Nguyen HungB+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM
Do Dai PhongLe Minh TriB+2019-12-22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2019 VÔ ĐỊCH NAM